Interzero D.O.O
Ulica kneza Branimira 22
10000 Zagreb

T: +385 1 6607 150
E: otpad@interzero.hr

Pitanja i odgovori

Filter:

Općenito

1. Koji su zakoni i propisi trenutno na snazi u Hrvatskoj u vezi s gospodarenjem otpadom?

 

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/2023), Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/2023).  

2. Što su naknade temeljem Zakona o gospodarenju otpadom?

 

Hrvatska je uspostavila sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naknade su propisane hrvatskim zakonodavstvom.

3. Što predstavlja sustav proširene odgovornosti proizvođača?

 

Sustav proširene odgovornosti proizvođača (EPR) je skup mjera koje se poduzimaju u Republici Hrvatskoj kako bi se osigurala financijska ili financijska i organizacijska odgovornost proizvođača proizvoda za fazu „otpada“ u životnom ciklusu proizvoda.

4. Tko su obveznici prema sustavu EPR?

 

Obveznici su proizvođači proizvoda koji stavljaju na tržište Republike Hrvatske.

5. Što znači „stavljanje na tržište“?

 

Stavljanje na tržište znači uvoz/uvođenje proizvoda na područje Republike Hrvatske, odnosno stavljanje na tržište proizvoda proizvedenih u Hrvatskoj po prvi put uz plaćanje ili bez plaćanja.

6. Kako se EPR provodi u Hrvatskoj?

 

U Hrvatskoj proizvođači imaju zakonske obveze vezane uz EPR. Prema EPR-u, proizvođač je dužan, između ostalog, registrirati se i prijaviti podatke u Registar proizvođača s proširenom odgovornošću.

U Hrvatskoj nema organizacija i sve se odvija preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je pravna osoba s javnim ovlastima. Interzero Hrvatska je ovlašteni predstavnik stranim tvrtkama za ispunjavanje zakonskih obveza prema Fondu.

7. Za koje kategorije otpada postoji sustav EPR?

 

Sustav je uspostavljen za sedam posebnih kategorija otpada:

 • otpadnu ambalažu
 • otpadna ulja
 • otpadna vozila
 • otpadne gume
 • EE otpad
 • otpadne baterije i akumulatore
 • plastične proizvode za jednokratnu uporabu i ribolovni alat koji sadržava plastiku.
8. Jesam li ja/moja tvrtka dužan platiti?

 

Proizvođač proizvoda, u smislu Zakona, je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno plasira proizvode i/ili uređaje i/ili opremu na tržište. Pod pojmom proizvođača podrazumijevaju se unosnici iz zemalja Europske unije, uvoznici iz trećih zemalja te proizvođači u Republici Hrvatskoj. Stavljanje na tržište predstavlja uvoz/unošenje proizvoda na područje Republike Hrvatske.

Platitelj je dužan prijaviti navedene aktivnosti, odnosno količinu proizvoda i/ili opreme te za iste dobiva Rješenje kojim se utvrđuje visina naknade koju je dužan platiti.

9. Koje su neke od obveza proizvođača proizvoda?

 

Proizvođač proizvoda dužan je: osigurati da proizvod koji stavlja na tržište Republike Hrvatske udovoljava zahtjevima za tu vrstu proizvoda i o tome posjeduje potvrde, osigurati da proizvod koji stavlja na tržište Republike sadrži propisane oznake i podatke, imati točnu i potpunu propisanu evidenciju o proizvodima koje stavlja na tržište Republike Hrvatske, dostavljati nadležnim tijelima propisane podatke o proizvodima koje stavlja na tržište Republike Hrvatske i , na zahtjev nadležnog tijela dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta te osigurati da u prodajnom prostoru postoje propisane obavijesti.

10. Kada nastaje obveza prijave i plaćanja naknade i koja je osnova za prijavu?

 

Obveza prijave i plaćanja naknade nastaje:

 • kod uvoza iz trećih zemalja - temelj za podnošenje zahtjeva je datum carinske deklaracije - MRN (bez obzira je li proizvod, uređaj ili oprema uvezena za osobnu uporabu ili daljnju prodaju);
 • kod unosa iz zemalja EU - temelj za registraciju je datum računa (bez obzira je li proizvod, uređaj ili oprema uvezena za osobnu upotrebu ili preprodaju);
 • kod prodaje na području Republike Hrvatske - temelj za prijavu je datum izdanog računa;
 • kod internetske prodaje fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.
11. Kako proizvođač evidentira i prijavljuje podatke?

 

Proizvođač se mora prijaviti i prijaviti Fondu podnošenjem propisanog obrasca, sukladno propisima za pojedinačne naknade. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima koji se dostavljaju Fondu. U svrhu provedbe obveze proizvođača pakiranog proizvoda iz Pravilnika, proizvođač pakiranog proizvoda ili njegov ovlaštenik dužan je obračunati i uplatiti naknadu za upravljanje na račun Fonda, a sukladno Uredbi.

12. Koliko je propisanih izvješća u Hrvatskoj (u godini)?

 

Propisanih izvješća u Hrvatskoj ima:

 • 5 godišnje za ambalažu (kvartalno i godišnje)
 • 5 godišnje za baterije (kvartalno i godišnje)
 • 12 godišnje za WEEE (mjesečno). 
13. Kada tvrtka počne izvještavati u Hrvatskoj, postoji li retroaktivno razdoblje koje je potrebno prijaviti?

 

Zakonski bi trebalo retroaktivno prijaviti sve što se stavilo na tržište.

14. Koja je glavna razlika u registraciji kao hrvatske tvrtke i kao ne-hrvatske (strane) tvrtke?

 

Hrvatske tvrtke mogu se registrirati i prijaviti samostalno, ali Interzero može pomoći.

A ne-hrvatske tvrtke moraju imati ovlaštenog predstavnika u Hrvatskoj, primjerice Interzero.

15. Može li se u ovaj sustav uključiti strana tvrtka bez lokalne podružnice i bez nacionalnog PDV broja koja prodaje putem interneta?

 

Da, strane tvrtke bez hrvatskog PDV broja moraju izvršavati obveze preko ovlaštenog predstavnika, primjerice Interzero.

16. Ja, strana tvrtka, utvrdio sam da sam dužan registrirati se, prijaviti i plaćati naknadu za WEEE, ambalažu i baterije. Što je sljedeće potrebno?

 

U tom slučaju dužni ste se registrirati za WEEE, ambalažu i baterije, prijavljivati količine u propisanom roku i plaćati naknadu za prijavljene količine. Budući da ste strana tvrtka, dužni ste svoje obveze izvršavati preko ovlaštenog zastupnika, primjerice Interzero.

Našim klijentima nudimo uslugu koja pokriva vaše potrebe. Molimo kontaktirajte nas i mi ćemo vam dodijeliti konzultanta za razgovor o vašim zakonskim obvezama.

17. Što ako sam registrirani proizvođač koji u određenom razdoblju nije stavio nikakvu količinu na hrvatsko tržište?

 

Kada je tvrtka registrirana kao proizvođač koji stavlja na hrvatsko tržište, dužna je prijaviti svaki propisani obrazac za to područje. Ako tvrtka nema količine stavljene na tržište u jednom ili više razdoblja, svejedno mora prijaviti i prijavljuje se samo količina nula (0).

18. Što je potrebno za pripremu ugovora s Interzero Hrvatska?

 

Potrebni su podaci o klijentu kao što su: naziv tvrtke, OIB, adresa, odgovorna osoba i kontakt osoba. Zatim je potrebno odabrati područje (WEEE, ambalaža i/ili baterije) te u slučaju EE odabrati kategorije. Na kraju unaprijed najaviti procijenjene količine koje se očekuju staviti na tržište, a za koje se naknada plaća unaprijed - kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

Nakon ispunjavanja svih potrebnih podataka, Interzero će pripremiti ugovor za potpisivanje.

19. Što ako se proizvodi izvoze?

 

Proizvođač/uvoznik koji je platio naknadu Fondu prilikom uvoza/proizvodnje ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja, za ostvarivanje prava na povrat, potrebno je podnijeti ispunjeni propisani obrazac i uz njega priložiti obaveznu popratnu dokumentaciju: račun (ukoliko je iznos) ili MRN carinsku deklaraciju (ukoliko je izvoz) i drugu potrebnu dokumentaciju na temelju koje se mogu utvrditi podaci potrebni za obradu predmeta (ovjerena specifikacija i druga dokumentacija).

Napominjemo da za neke naknade postoji jasno propisan rok za podnošenje zahtjeva za povrat novca o kojem je potrebno voditi računa.

20. Moja tvrtka nalazi se u Hrvatskoj i trebamo usluge stručnog savjetovanja i izrade izvješća u području gospodarenja otpadom. Pružate li takve usluge?

 

Među ostalim, Interzero pruža usluge savjetovanja koje uključuju savjetovanje o gospodarenju otpadom u skladu sa zakonskim obvezama te regulatorno savjetovanje u područjima WEEE/ambalaža/B&A i upravljanja dokumentacijom (izrada izvješća, izvješćivanje Fonda, korespondencija s Fondom...).

Ambalaža

1. Što su naknade za ambalažu i ambalažni otpad?

 

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži propisano je da proizvođači/uvoznici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske plaćaju naknadu Fondu i to:

 • naknada za gospodarenje otpadnom ambalažom u svrhu pokrića troškova prikupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond
 • povratnu naknadu koju plaćaju kao poticajnu mjeru za poticanje vlasnika da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i primi propisani iznos povratne naknade.
2. Tko je dužan registrirati se i prijaviti ambalažu?

 

Proizvođač koji prvi stavi proizvod na hrvatsko tržište dužan se registrirati/prijaviti. Poslovni subjekt naveden na računu dužan je izvršiti prijavu/prijavu. Strano poduzeće ne može samostalno obavljati navedene obveze, već je potrebno imati ovlaštenog predstavnika. Interzero Hrvatska je ovlašteni predstavnik za svoje klijente.

3. Koliko se često popunjava izvješće o ambalaži?

 

Fond je propisao kvartalno i godišnje izvješćivanje. Kvartalna izvješća dostavljaju nam se do 9. u tekućem mjesecu za prethodni kvartal, a godišnja do 15. veljače.

4. Za Hrvatsku se godišnje na tržište stavi oko 90 kg ambalaže. Je li uopće potrebno prijaviti toliki iznos? Koliki je limit za prijave u Hrvatskoj?

 

U Hrvatskoj ne postoje granične vrijednosti za ambalažu koja se stavlja na hrvatsko tržište – obveznici moraju prijaviti sve količine, koliko god male bile.

5. Postoje li obveze označavanja ambalaže?

 

Trenutačno vrijede obveze označavanja na način da je proizvođač koji stavlja piće na tržište u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povrata novca dužan tu ambalažu označiti GTIN kodom u skladu s GS1 standardom i oznakom sustava povrata novca. Proizvođač koji stavlja u promet povratnu (višekratnu) ambalažu dužan je tu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu. Osim gore navedenog, postoje i drugi slučajevi u kojima postoje određeni zahtjevi za označavanje.

Baterije

1. Što su naknade za gospodarenje otpadom za baterije i akumulatore?

 

Pravilnikom o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda propisana je naknada za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima kao naknada za gospodarenje posebnom kategorijom otpada koju je dužan plaćati proizvođač, a služi za financiranje troškova skupljanja i obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojima upravlja Fond.

2. Tko se smatra proizvođačem baterija ili akumulatora?

 

Proizvođač baterija ili akumulatora je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, prodaje ili uvozi i prva stavlja bateriju ili akumulator, uključujući i one koji se nalaze u uređajima i vozilima, na tržište na području Republike Hrvatske, neovisno o načinu prodaje.

3. Koliko često se popunjava izvješće o baterijama i akumulatorima?

 

Fond je propisao kvartalno i godišnje izvješćivanje. Kvartalna izvješća dostavljaju nam se do 14. u tekućem mjesecu za prethodni kvartal, a godišnja do 25. veljače.

4. Što je baterija ili akumulator i koje su vrste baterija odnosno akumulatora?

 

Baterija ili akumulator je svaki izvor električne energije proizveden izravnom pretvorbom kemijske energije i sastoji se od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija (koje nisu namijenjene ponovnom punjenju) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje su namijenjene ponovnom punjenju). Vrste baterija ili akumulatora su: prijenosne baterije i akumulatori, industrijske baterije i akumulatori i automobilske baterije i akumulatori (starteri).

Elektro

1. Što je WEEE?

 

WEEE = otpad električne i elektroničke opreme koji je otpad u smislu zakona kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, uključujući sve komponente, podsklopove i potrošni materijal koji čine dio proizvoda u trenutku zbrinjavanja.

2. Što je naknada za upravljanje EE opremom?

 

Pravilnikom o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda propisana je, između ostalog, naknada za gospodarenje WEEE koju plaćaju proizvođači i/ili uvoznici EE opreme.

Naknada za gospodarenje WEEE je novčani iznos koji proizvođači EE opreme plaćaju za pokrivanje troškova odvojenog prikupljanja i obrade WEEE u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

3. Tko se smatra proizvođačem EE opreme?

 

Proizvođač EE opreme je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja EE opremu stavlja u promet u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja, neovisno o načinu prodaje:

 • ima sjedište u Republici Hrvatskoj i na području Republike Hrvatske preprodaje opremu koju proizvode drugi dobavljači pod svojim imenom ili robnom markom, pri čemu se preprodavač ne smatra proizvođačem ako se na opremi nalazi naziv ili robna marka proizvođača,
 • ima poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj i proizvodi EE opremu pod svojim imenom ili robnom markom ili je projektirao ili proizvodio EE opremu koju prodaje pod svojim imenom ili robnom markom unutar Republike Hrvatske,
 • ima poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj te u Republici Hrvatskoj profesionalno stavlja na tržište EE opremu iz treće zemlje ili iz druge države članice Europske unije ili
 • daljinskom komunikacijom prodaje EE opremu izravno kućanstvima ili korisnicima izvan kućanstava u Republici Hrvatskoj, a sjedište poslovanja ima u drugoj državi članici Europske unije ili trećoj zemlji.

Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici Europske unije ili trećoj državi, a stavlja EE opremu na tržište u Republici Hrvatskoj, smatra se proizvođačem i mora pismeno ovlastiti registriranu osobu u Republici Hrvatskoj, primjerice Interzero, koja je odgovorna kao ovlašteni predstavnik za ispunjavanje obveza tog proizvođača.

4. Koliko često se ispunjava WEEE izvješće?

 

Fond je propisao mjesečno izvještavanje. Mjesečna izvješća dostavljaju nam se do 4. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

5. Koje su kategorije EE opreme obuhvaćene Pravilnikom?

 

Postoji 6 kategorija s podkategorijama:

 1. Oprema za izmjenu topline;
 2. Ekrani, monitori i oprema koja sadrži ekrane veće od 100 cm2;
 3. Žarulje;
 4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm);
 5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm) i
 6. Mala informatička (IT) oprema i telekomunikacijska oprema (nema vanjske dimenzije veće od 50 cm).
6. Postoje li posebni zahtjevi za označavanje EE opreme?

 

Proizvođač EE opreme mora osigurati jasnu i vidljivu oznaku obveznog odvojenog prikupljanja EE otpada. Znak za odvojeno prikupljanje EE otpada sastoji se od prekrižene kante na kotačićima i mora biti istaknut vidljivo, jasno i neizbrisivo. Ako se ne može prikazati na proizvodu zbog njegove veličine, mora biti na pakiranju, uputama i jamstvenom listu tog EE proizvoda. Mora se dostaviti i evidencija tvrtke koja proizvodi EE proizvode i navesti da je stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005.

Zatvori
Odaberite godinu i kvartal!
Označite izjavu!
Ispravite!
Navedite razloge za odbijanje!
Odaberite status izvjestitelja!
Unesite broj i težinu!
Odaberite kvartal!
Odaberite godinu!
Trenutni status izvješća je POTVRĐEN.
Promijeni POTVRĐENO u status:
Promijenite status certifikata
U PRIPREMI
DOSTAVLJENO
Izvješće je već izvezeno.
Želite li izvesti ovo izvješće sljedeći put kada izvozite?
Ponovni izvoz
DA
NE
Želite li izvesti ovo izvješće sljedeći put kada izvozite?
Odabrana kategorija nije registrirana. Za registraciju ove kategorije kontaktirajte svog savjetnika.
Pokušavate unijeti količinu veću od predviđene – molimo provjerite količinu ili kontaktirajte savjetnika.